Shri Abhilash Pandey, the young and dynamic State President of Bharatiya Janata Yuva Morcha, Madhya Pradesh.